Publicacions

Aquí teniu per ordre alfabètic el llistat de totes les publicacions de Son Fornés a partir de l’any 1975 fins a data d’avui:

AMENGUAL, P. (2006) L’Edifici G4 de Son Fornés (Montuïri, Mallorca). Elements de pervivència i de canvi en la producció ceràmica dels ss.VI-V ANE com a indicadors arqueològics de la transició del Talaiòtic al Posttalaiòtic. Treball d’Investigació 3r cicle. Departament de Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona.

AMENGUAL, P., FERRÉ, M., FORÉS, A., LULL, V., MICÓ, R, PALOMAR, B., RIHUETE, C. i RISCH, R. (2010), “El Talaiot 3 de Son Fornés (Montuïri, Mallorca): dades preliminars”,  Mayurqa (2009-2010), 33, pp. 95- 111.

AMENGUAL, P., FERRÉ, M., FORÉS, A., LULL, V., MICÓ, R., PALOMAR, B., RIHUETE, C., RISCH, R. (2010b) “La prehistòria de Montuïri a través de les investigacions recents a Son Fornés” Montuïri: Terres i gent. I Jornades d’estudis locals de Montuïri (28 al 30 de Novembre de 2008). Montuïri, pp. 77-94.

AMENGUAL, P., FORÉS GÓMEZ, A., GELABERT BATLLORI, L., GILI, S., HERNÁNDEZ-GASCH, J., LULL, V., MICÓ, R., RIHUETE, C. i RISCH, R. (2012), “S1. Un edifici singular en el Son Fornés d’època clàssica (segles III a.n.e – I de n.e.)”, IV Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. Eivissa 2010, Mallorca, pp. 71-81.

AMENGUAL, P., FORÉS GÓMEZ, A., GELABERT BATLLORI, L., GILI, S., HERNÁNDEZ-GASCH, J., LULL, V., MICÓ, R., RIHUETE, C. i RISCH, R. (2013), “14ª Campanya d’Excavacions a Son Fornés (Montuïri, 2011). El Santuari 2“, V Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Palma 28, 29 i 30 de setembre de 2012), Mallorca, pp.101-107.

AMENGUAL, P., FORÉS GÓMEZ, A., GELABERT BATLLORI, L., GILI, S., HERNÁNDEZ-GASCH, J., LULL, V., MICÓ, R., RIHUETE, C. i RISCH, R. (2016),  “Son Forners: noves troballes, nous reptes“, II Jornades d’Estudis Locals de Montuïri (27 a 29 d’abril de 2012), Montuïri, pp.191-198.

AMENGUAL, P., GELABERT BATLLORI, L. (2022) “Son Fornés (Montuïri, Mallorca) a Hernández-Gasch, Jordi; Torres Gomariz, Octavio; Puig Palerm, Antoni (coords.). Murades de la segona edat del ferro a les illes Balears. Alicante: Universidad de Alicante, Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH), 2022. (Petracos; 7). pp. 97 – 106.

AMENGUAL, P.,  GELABERT BATLLORI, L., LULL, V., MICÓ, R., RIHUETE, C. i RISCH, R. (2020) “Resultats preliminars de la 15a campanya d’excavacions sistemàtiques del jaciment arqueològic de Son Fornés” VIII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Alcúdia, 11, 12 i 13 d’octubre de 2018), Mallorca, pp. 129-138.

AMENGUAL, P., PALOMAR, B. (2008) “Canvis tecnològics en la producció ceràmica de l’illa de Mallorca durant el I mil·lenni ANE” a MIÑARRO, M., VALENZUELA, S. (eds) Actes del I Congrés de Joves Investigadors en Arqueologia dels Països Catalans: la protohistòria als Països Catalans, Col·lecció Arqueomediterrània, 10, pp. 177-185.

BURGAYA, B., LULL, V., MICÓ, R., MUNAR,M., RIHUETE, C., RISCH, R. (2008), Campanya de consolidació i restauració al Jaciment Arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Mallorca), 2007, Memòria del Patrimoni Cultural, B.3. Arqueologia de Subsòl. Excavacions Programades 0196. Consell de Mallorca Departament de Cultura i Patrimoni.

CASTRO,P., SYLVIA, G., GONZÁLES, P., LULL, V., MICÓ, R., RIHUETE, C. (1997),  “Radiocarbon Dating and the Prehistory of the Balearic Islands“, a Proceedings of the Phehistoric Society, 63, Londres, pp. 55-86.

DÍEZ, T., GASULL, P., LULL, V. y SANAHUJA YLL, M.E. (1980), “Excavaciones en el yacimiento de Son Fornés 1975-1978 (Montuïri, Mallorca)Noticiario Arqueológico Hispánico, 9. Ministerio de Cultura, Madridpp. 313-378.

DUEÑAS, J. A., FREIXA, A., MORENO, P., PEDRÓ, P. y RODRÍGUEZ, P. (1986), “Ordenación y funcionalidad de un espacio en una casa talayótica: Son Fornés, Mallorca”, a Arqueología Espacial, 9. Coloquio sobre el microespacio-3. Del Bronce Final a época Ibérica. Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, Teruel. pp. 59-77.

FAYAS, B. (2010), Las ánforas de Son Fornés. Su estudio tipológico y contextualización histórica. Treball de Tercer Cicle, Universitat de les Illes Balears, Memòria d’investigació, Dir. Enrique García Riaza, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Universitat de les Illes Balears.

FAYAS, B., PALOMAR, B., PIÑA, M.I. i RIHUETE, C. (2005), “Son Fornés des de 1975 fins avui”, a Salas Bruguera, M. (coord.) Mirant el passat. Curs de Prehistòria de Mallorca. Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, Manacor, pp. 83-98.

FERRÉ, M. i FORÉS, A. (2010), “La història a les teves mans : una proposta didàctica del Museu Arqueològic de Son Fornés” Montuïri : Terres i gent. I Jornades d’estudis locals de Montuïri (28 al 30 de novembre de 2008). Montuïri, pp. 95- 106.

FORÉS, A. (2008), Programa de Manteniment al jaciment arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Mallorca) Memòria del Patrimoni Cultural, A.5. Arqueologia de Subsòl. Conservació/Restauració 0101. Consell de Mallorca Departament de Cultura i Patrimoni.

GASULL, P., LULL, V. y SANAHUJA YLL, Mª E. (1981), “Procesos de trabajo en la construcción del talaiot nº 1 de Son Fornés (Montuïri, Mallorca)” a Pyrenae 17-18, Universidad de Barcelona, Barcelona. pp. 211-230.

GASULL, P., LULL, V. y SANAHUJA YLL, Mª E. (1984), Son Fornés I: La fase talayótica. BAR, International Series, 209, Oxford.

GASULL, P., LULL, V. y SANAHUJA YLL, Mª E. (1984), “Estudio comparativo de los Talaiots 1 y 2 de Son Fornés (Montuïri-Mallorca)“, a Waldren, W. Chapman, R. Lewthwaite, J. i Kennard, R. (eds), Early Settlement in the Western Mediterranean Islands and the Peripheral Areas. “The Deyà Conference of Prehistory”. BAR International Series, 229, pp. 1239-1257, Oxford.

GASULL, P., LULL, V. y SANAHUJA YLL, Mª E. (1984), “La habitación nº 5 de Son Fornés (Montuïri-Mallorca): modelo de una vivienda talayótica“, a Chapman, R. W., Waldren, W. H. y Kennard, R.-C. (eds), Early Settlement in the Western Mediterranean Islands and the Peripheral Areas. “The Deya Conference of Prehistory”. BAR International Series, 229, pp. 1259-1297. Oxford.

GELABERT BATLLORI, L. (2012). Circulació i consum de mercaderies a la Prehistòria Balear. El cas de Son Fornés (Mallorca) a partir de la materialitat amfòrica. Tesi doctoral,  Universitat Autònoma de Barcelona.

GELABERT BATLLORI, L. (2014) “La dinàmica de consum de vi al poblat de Son Fornés: inicis i finals d’una nova mercaderia”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 868 (70), pp. 15-34.

GELABERT.BATLLORI, L. (2021) “El primer vino consumido en Mallorca: dinámicas de consumo (siglos V y IV)“, a Roppa, A., Botto, M., van Domelen, P. (eds) Il Mediterraneo occidentale dalla fase fenicia all’hegemonia cartaginese. Dinamiche insediative, forme rituali e cultura materiale nel V secolo a.C. Edizioni Quasar, pp. 325 – 334

GELABERT, BATLLORI, L. (e.p) “Indigenismo fronte a colonizzazione punica nel mondo balear. Introduzione e consumo di vino nelle comunità indigene di Maiorca e Minorca (VI ANE – I ANE/I NE)”, Atti del VIII Convegno Internazionale di Studi Fenici e Punici (2014). Tharros Félix, Itàlia. (Text acceptat el 2016)

GILI, S. (1995) Territorialidades de la Prehistória Reciente Mallorquina. Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona.

LULL, V. (1977) “Treballs arqueològics al poblat de Son Fornés” a Revista Lluc, 670. pp.125-126.

LULL, V., MICÓ, R., RIHUETE, C. y RISCH, R. (2001), La Prehistòria de les Illes Balears i el jaciment arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Mallorca.) Fundació Son Fornés, Montuïri, Mallorca.

LULL, V., MICÓ, R., RIHUETE, C. i RISCH, R. (2007), “Turmbauten zu Son Fornés”, Archäologie in Deutschland, 2. pp. 56-61.

LULL, V., MICÓ, R, PALOMAR, B., RIHUETE, C. i RISCH, R. (2008), Cerámica talayótica. La producción alfarera mallorquina entre ca. 900 y 550 antes de nuestra era. Col·lecció d’Arqueoecologia Social Mediterrània, núm. 1, edicions Bellaterra, Barcelona.

LULL, V., MICÓ, RIHUETE, C., RISCH, R. (2008), 13a Campanya d’excavacions sistemàtiques al Jaciment Arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Mallorca). Any 2008, Memòria del Patrimoni Cultural, B.3. Arqueologia de Subsòl. Excavacions Programades 2003. Consell de Mallorca Departament de Cultura i Patrimoni.

LULL, V., MICÓ, R., RIHUETE, C. i RISCH, R. (2013a), “The Bronze Age in the Balearic Islands”, a FOKKENS, H. I HARDING, A. (eds.), The Oxford Handbook of the European Bronze Age, Oxford University Press, Oxford, pp. 617-631.

LULL, V., MICÓ, R., RIHUETE, C. i RISCH, R. (2013b), 14ª Campanya d’Excavacions Sistemàtiques al Jaciment Arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Mallorca). Any 2011, Memòria del Patrimoni Cultural (Mallorca, Illes Balears), vol. 10-11. Consell de Mallorca, Palma [DVD, nº 0024, 113 pàgs.].

LULL, V., MICÓ, R., RIHUETE, C. i RISCH, R. (2014), “Las Islas Baleares: desde la colonización humana estable hasta la conquista romana”, a ALMAGRO GORBEA, M. (ed.) Protohistoria de la Península Ibérica: del Neolítico a la Romanización. Universidad de Burgos y Fundación Atapuerca, Burgos, pp. 147-159.

LULL, V., SANAHUJA YLL, Mª E. (1992), Poblat Talaiòtic de Son Fornés: 1000 aC-100aC. Guia de les excavacions 1975-1988 Conselleria de Cultura, Educació i Esports, Govern Balear, Palma de Mallorca.

MENASANCH, M., AMENGUAL, P., GELABERT, L. y RIHUETE, C. (e.p), “El poblado tardoantiguo de Son Fornés, ss. V-VII dne”, en CAU, M. A (ed.), Las Islas Baleares en la Antigüedad Tardía (Text acceptat 2016).

MICÓ, R. (2005), Cronología absoluta y periodización de la Prehistoria de las Islas Baleares. BAR, International Series, Tempus Reparatum, Oxford.

MICÓ, R. (2006), “Radiocarbon Dating and Balearic Prehistory: Reviewing the Periodization of the Prehistoric Sequence“, Radiocarbon, 48 (3), pp. 421-434.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE SON FORNÉS (2014), “Plat 141” a LINTZ, Y., DÉLÉRY, C., LEONETTI, B.T. (dir) Maroc Médiéval. Un empire de l’Afrique a l’Espagne, Louvre éditions, França, p. 246.

OREJUELA, M. E. (2008), Análisis arqueozoológico del conjunto de mandíbulas de suido halladas en la estructura HR11 (siglo II a.n.e.) del yacimiento de Son Fornés (Montuïri, Mallorca). Treball de Tercer Cicle, Universitat Autònoma de Barcelona.

OREJUELA, M. E. (2009), “Cerdo doméstico en Son Fornés: fracturas en proceso de carnicería”, II Jornadas de Jóvenes Investigadores en Arqueología – JIA 2009, Sessió de Pòsters, Universidad Complutense de Madrid.

PALOMAR, B. (2005),  La ceràmica posttalaiòtica de Mallorca. Significació econòmica i social dels canvis en el procés productiu entre c. 450-250 cal ANE. El cas de Son Fornés, Montuïri. Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona

PALOMAR, B. (2009), “La ceràmica posttalaiòtica del poblat de Son Fornés (Montuïri, Mallorca): documentació i anàlisi dels canvis en la producció de terrissa entre c.450-250 a. de la n.e.”, 1ª Trobada d’arqueòlegs de les Illes Balears, Museu d’Història de Manacor, Manacor, pp. 99-108.

PICORNELL, LL. (2012), Paisaje vegetal y comunidades prehistóricas y protohistóricas en Mallorca y Menorca (Illes Balears): una aproximación desde la antracología, Tesi doctoral, Universitat de Barcelona.

PICORNELL, LL., DUFRAISE, A. (2021) “Wood for Building: Woodland Exploitation for Timber Procurement in the Prehistoric and Protohistoric Balearic Islands (Mallorca and Menorca; Western Mediterranean)“, Environmental Archaeology, 26:2, pp. 251-266.

RIHUETE, C. (2005), “El Museu Arqueològic de Son Fornés: de la investigació a la difusió“, Musa. Revista del Museu d’Història de Manacor, nº 1, pp. 14-23.

RIHUETE, C., GELABERT, L., AMENGUAL, P. (2017) “Son Fornés: una ventana al pasado en el corazón de Mallorca”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional. Aniversario 150 años del MAN, Boletín Extraordinario 35, Madrid.

RIHUETE, C (2020) “Los Museos de Baleares y el Turismo Cultural desde la experiencia del Museu Arqueològic de Son Fornés” a SERRA, S., MAYOL, G. (dir. i coord) Turisme cultural: Anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur, Mallorca, pp. 175-181.

STIKA, H.P., NEUGEBAUER, A., RIHUETE, C., RISCH, R., MICÓ, R., VOLTAS,J., AMENGUAL,P., GELABERT BATLLORI,L., LULL,V. (2023) “Crop cultivation in the Talayotic settlement of Son Fornés (Mallorca, Spain): agricultural practices on the western Mediterranean islands in the first millennium BCE”. Vegetation History and Archeobotany, Springer New York. DOI: 10.1007/s00334-023-00957-7.

TONIOLO, A. y FAYAS RICO, B. (2002), “Comerci di contenitorio da transporto a lungo corso tra Mediterraneo tirrenico e Mallorca nel III-I secolo a.C.” en KHANOUSSI, M., RUGGERI, P. y VISMARA, C. (eds.), L’Africa romana. Lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale: geografia storica ed economia, XIV Congreso del Africa Romana-Sassari 2000, Ed. Carocci, Roma, pp. 697-710.

VALENZUELA, A. (2015) La gestió dels recursos animals en la integració de les Illes Balears al món romà, Tesi doctoral, Universitat de Barcelona.

Traduïr »