Protecció de dades

Informació addicional sobre protecció de dades

Responsable del tractament

En compliment amb allò establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), vos comunicam que el responsable de les activitats de tractament de les vostres dades és el Museu Arqueològic de Son Fornés.

Dades del Responsable: Museu Arqueològic de Son Fornés

Carrer Emili Pou s/n,

07230,Montuïri
+34 971644169

info@sonfornes.mallorca.museum

didactica@sonfornes.mallorca.museum
Finalitat

Les vostres dades seran tractades amb la següent finalitat:

  • Enviament d’informació sobre les activitats del Museu Arqueològic de Son Fornés que puguin ser del vostre interès. Les vostres dades personals seran tractades exclusivament per la finalitat anteriorment esmentada i es mantindran fins que es sol·liciti la supressió per part de l’interessat, no sent en cap cas tractades ulteriorment de manera incompatible amb l’esmentada finalitat.

Legitimació

La base legal per al tractament de les vostres dades personals es el consentiment exprés que heu donat al subscriure-us, tant de manera electrònica com manual al mateix Museu Arqueològic de Son Fornés, a la nostra base de dades per tal de rebre informació sobre les activitats culturals i didàctiques que organitza Museu.

Destinataris

No es comunicaran ni cediran dades a tercers, excepte obligació legal. El mateix personal del Museu Arqueològic de Son Fornés és l’encarregat de gestionar i difondre la informació relativa a les activitats que s’organitzen des del departament didàctic.

Drets

Podeu, en tot moment, exercir els següents drets:

  • Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals, així com tota la informació relacionada amb el tractament que se n’està fent de les mateixes.
  • Sol·licitar la rectificació de les vostres dades personals
  • Sol·licitar la limitació del seu tractament
  • Oposar-se al tractament i sol·licitar la supressió
  • Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades personals

Davant qualsevol dels anteriors supòsits el Museu Arqueològic de Son Fornés accedirà a la sol·licitud del titular de les dades, i les conservarà únicament per la possible formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o si fos necessari per motius legítims imperiosos.

Si desitjau exercitar els vostres drets o necessiteu informació per tramitar el procediment corresponent, podeu enviar una comunicació a info@sonfornes.mallorca.museum

Si necessiteu més informació, no dubteu en contactar-nos.

 

Museu Arqueològic de Son Fornés

c/Emili Pou, s/n (07230) Montuïri

971644169

info@sonfornes.mallorca.museum

didactica@sonfornes.mallorca.museum

 

 

Traduïr »