Època talaiòtica

L’època talaiòtica és la més antiga documentada al jaciment de Son Fornés.

Vista aèria del poblat de Son Fornés (2017)

D’aquest moment en correspon se’ns dubte les seves edificacions més monumentals i emblemàtiques: els Talaiots. Amb un total de 3, se’n coneix l’ús original en dos dels casos, quelcom que constitueix tot un repte a nivell de recerca i pràcticament una excepció, ja que tan sols tenim un 2% de talaiots excavats dels 480 enregistrats a Mallorca.

Poblat Talaiòtic de Son Fornés
Reconstrucció virtual del poblat de Son Fornés en època talaiòtica, vist des de l’exterior

Els Talaiots

Talaiot 1:

Talaiot 1

És el talaiot de majors dimensions documentat a Mallorca, amb 17 m de diàmetre i 3,5 m d’alçada. Per construir-lo es van utilitzar 2.000 tones de pedra, procedents d’afloraments rocosos del mateix jaciment. La columna central que aguantava el sostre conserva els 4 imponents blocs originals

Es feia servir per fer-hi matances i d’allà es distribuïa la carn entre les diferents unitats domèstiques del poblat.

Vista talaiot 1

Aquest majestuós talaiot posseïa un pis superior a mode de terrat, accessible a través d’algun tipus d’escala exterior no conservada. L’interior del talaiot  (al qual s’hi accedia per un corredor d’uns 5m de longitud) tenia una superfície hàbil de 31,5 m2. Encastat a l’aparell murari de l’edifici, s’hi troba un petit rebost.

Interior Talaiot 1

Talaiot 2:

Per accedir a l’interior del Talaiot 2, calia pujar al terrat del talaiot i baixar per una escala helicoïdal de pedra aferrada a la paret. Amb un diàmetre de 12m,  era utilitzat com a espai político-ideològic de reunió, tal i com se’n deriva del registre material documentat al seu interior.

Talaiot 3:

És l’únic dels tres talaiots excavats a Son Fornés que va ser remodelat en èpoques posteriors, no podent arribar mai a conèixer l’ús original que tingué l’interior de l’edifici durant el període talaiòtic.

No obstant, podem determinar que també es tractava d’un Talaiot circular (com els casos dels Talaiots 1 i 2), amb l’accés orientat al sud-est. Amb un diàmetre de 12m, els seus murs val a dir que eren els de menor amplada dels tres Talaiots documentats a Son Fornés.

Els Habitatges

Fins a l’actualitat s’han descobert restes de 6 unitats domèstiques, i la resta de dos recintes més que estan en fase d’estudi. Tots ells estan construïts seguint una planificació global que té com a elements de referència els Talaiots i la murada de delimitació del poblat; algunes de les cases es distribuïen de maera adossada als Talaiots, mentre que d’altres ho feien en bateria, seguint un eix recilini entre els Talaiots 1 i 2 de Son Fornés.

Reconstrucció virtual de l’esquema del poblat de Son Fornés (vista del Talaiot 1 i les cases annexes)

Cada habitatge tenia una o dues estances rectangulars que ocupaven 30- 45 m2, amb una columna que sustentava la coberta, feta de troncs i branques d’ullastre, terra i pedres petites; totes elles estaven equipades amb una foganya i un espai destinat al cuinat dels aliments.