Època talaiòtica

L’època talaiòtica és la més antiga documentada al jaciment de Son Fornés; està compresa entre finals del 1r mil·leni i mitjans del segle VI ane (abans de la nostra era).

Vista aèria del poblat de Son Fornés (2017)

D’aquest moment se’n corresponen les que, sense dubte, són les seves edificacions més monumentals i emblemàtiques: els Talaiots. Al jaciment en coneixem un total de 3 però tan sols en sabem l’ús original de dos d’ells,  cosa que constitueix tot un repte a nivell de recerca i pràcticament una excepció, ja que tan sols tenim un 2% de talaiots excavats dels 480 enregistrats a tot Mallorca.

Poblat Talaiòtic de Son Fornés
Reconstrucció virtual del poblat de Son Fornés en època talaiòtica, vist des de l’exterior

Els Talaiots

Talaiot 1:

Talaiot 1

És el talaiot de majors dimensions documentat a Mallorca, amb 17 m de diàmetre i 3,5 m d’alçada. Per construir-lo es van utilitzar 2.000 tones de pedra, procedents d’afloraments rocosos del mateix jaciment. La columna central que aguantava el sostre conserva els 4 imponents blocs originals

Es feia servir per fer-hi matances i d’allà es distribuïa la carn entre les diferents unitats domèstiques del poblat.

Vista talaiot 1

Aquest majestuós talaiot posseïa un pis superior a mode de terrat, accessible a través d’algun tipus d’escala exterior no conservada. L’interior del talaiot  (al qual s’hi accedia per un corredor d’uns 5m de longitud) tenia una superfície hàbil de 31,5 m2. Encastat a l’aparell murari de l’edifici, s’hi troba un petit rebost.

Interior Talaiot 1

Talaiot 2:

Les darreres investigacions realitzades al Talaiot 2 han aportat dades molt interessants de les reformes que aquest edifici va patir en època talaiòtica. En un primer moment, s’accedia per un corredor, molt similar al del Talaiot 1, encara que més curt, i amb la mateixa orientació; en un moment donat, es va modificar l’entrada de l’edifici i, des llavors, s’hi accedia pel sostre. Per fer-ho, es va condemnar el corredor mitjançant la construcció d’una altra paret interna del talaiot en la que s’encastà una escala de caragol; d’aquesta manera, l’espai intern de l’edifici es va reduir encara més.

  • Vista frontal del corredor original d'accés al Talaiot 2

Amb un diàmetre de 12m,  era utilitzat com a espai político-ideològic de reunió, tal i com se’n deriva del registre material documentat al seu interior.

Vista aèria del Talaiot 2 de Son Fornés

Talaiot 3:

És l’únic dels tres talaiots excavats a Son Fornés que va ser remodelat en èpoques posteriors, no podent arribar mai a conèixer l’ús original que tingué l’interior de l’edifici durant el període talaiòtic.

No obstant, podem determinar que també es tractava d’un Talaiot circular (com els casos dels Talaiots 1 i 2), amb l’accés orientat al sud-est. Amb un diàmetre de 12m, els seus murs val a dir que eren els de menor amplada dels tres Talaiots documentats a Son Fornés.

Els Habitatges

Fins a l’actualitat s’han descobert restes de 6 unitats domèstiques, i la resta de dos recintes més que estan en fase d’estudi. Tots ells estan construïts seguint una planificació global que té com a elements de referència els Talaiots i la murada de delimitació del poblat; algunes de les cases es distribuïen de maera adossada als Talaiots, mentre que d’altres ho feien en bateria, seguint un eix recilini entre els Talaiots 1 i 2 de Son Fornés.

Reconstrucció virtual de l’esquema del poblat de Son Fornés (vista del Talaiot 1 i les cases annexes)

Cada habitatge tenia una o dues estances rectangulars que ocupaven 30- 45 m2, amb una columna que sustentava la coberta, feta de troncs i branques d’ullastre, terra i pedres petites; totes elles estaven equipades amb una foganya i un espai destinat al cuinat dels aliments.

Traduïr »