Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div
Restauració: Campanyes

A l'any 2007 es dugué a terme la primera campanya de restauració i consolidació arqueològica al jaciment, sota la direcció del Museu Arqueològic de Son Fornés.. Aquesta pretenia iniciar el camí de recuperació i consolidació de les zones excavades fins llavors. Un cop assolida aquesta fita s'inicià la museïtzació de l'espai, començant per l'àrea talaiòtica. Aquesta primera museïtzació es realitzà al llarg de l'any 2010.

La primera campanya es centrà en la consolidació i restauració del Talaiot 1 i els diferents recintes que l'envolten, alguns del mateix període (HT1 i HT2) i altres del període clàssic (HR2, HR3 i HR6).

Al llarg de l'any 2009 es van realitzar dues intervencions: per una banda es va consolidar el santuari clàssic (S1), excavat en el marc de la tretzena campanya d'excavacions, i per altra es va intervenir en els recintes excavats al llarg dels anys 80 del segle XX, els quals es trobaven en un greu estat de conservació.

Al llarg de l'any 2011 es va intervenir en els recintes situats a l'Oest i al Sud-oest del Talaiot 2 i a tota la zona excavada en el marc de la catorzena campanya d'excavacions.

La darrera campanya de consolidació del jaciment es va centrar en el Talaiot 2 i els edificis situats al costat Est del mateix. D'aquesta manera s'assolia la gran fita de tenir restaurada i consolidada tota la zona central del jaciment, excavat fins a hores d'ara.

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc