Colocar aqu el contenido de la nueva etiqueta Div
El poblat Posttalaiòtic (550-250 a.n.e)

En algun moment del segle IV ANE es van construir tres edificis comunitaris: dos entre les restes dels talaiots centrals del poblat i un tercer reaprofitant i remodelant un tercer talaiot, situat a la perifèria.

Els dos primers van ser construïts de bell nou. Tanmateix, l'edificació del tercer implicà importants remodelacions sobre les runes del talaiot 3. Aquesta reforma afectà el sector de l'accés i l'àrea septentrional del parament intern. Per un costat, els brancals que conformaven l'entrada al talaiot van ser reorientats, alhora que es construí un llindar i un esglaó d' accés. Altrament, es construí un mur de tendència curvilínia en el terç oriental, que afectà el parament intern del mur que tancava l'edifici, modificant i reduint l'àrea original de la cambra. A aquesta fase d'ocupació pertanyen la major part de les estructures documentades. Entre les més destacables trobem la plataforma quadrangular feta amb paret seca (tal vegada un altar?), amb un enllosat als seus peus amb clars indicis de termoalteració, però sense materials associats. Aquests elements, juntament amb les estructures de fang que folraven i immobilitzaven sengles contenidors ceràmics i que s'associen espacialment a cubetes excavades a la roca, suggereixen una funcionalitat que s'allunya de l' àmbit domèstic tal com el coneixem fins ara a Son Fornés.

L'absència d'estructures de manteniment com ara llars de foc, banquetes, cisternes o taules, característiques de les cases posttalaiòtiques de Son Fornés, combinada amb la singularitat de les estructures trobades i la monumentalitat de l'edifici, reforcen la hipòtesi de què es podria tractar d'un recinte amb una funció supradomèstica. Els resultats de les anàlisis del material ceràmic, lític, botànic i faunístic, actualment en curs, ens permetran aprofundir sobre aquesta qüestió.

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc